IMG_5651

SpaceSnake 70£ SpacePoint (polaroid film)