IMG_5641

SpaceSnake 70£ / SpaceEclipse (polaroid film)